Jesteś tutaj: Start / Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dział Prawny:

 • Rejestr aktów wewnętrznych wydawanych przez Rektora-Komendanta;
 • Rejestr uchwał senatu;
 • Rejestr upoważnień;
 • Rejestr spraw sądowych;

Stanowisko ds. BHP:

 • Rejestr wypadków.
 • Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu BHP.
 • Rejestr szkoleń okresowych z zakresu BHP.
 • Rejestr wniosków o refundację okularów korygujących wzrok.
 • Rejestr zatrudnienia skazanych na terenie SWWS.

Dział Administracyjny:

 • Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy;
 • Rejestr legitymacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników, w tym nauczycieli akademickich;
 • Ewidencja czasu służby i pracy;
 • Dokumentacja doskonalenia zawodowego;
 • Książka korespondencyjna;
 • Książka doręczeń przesyłek;
 • Rejestr spraw ze stosunku służbowego;
 • Rejestr wydanych zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą;
 • Rejestr umów cywilnoprawnych, w tym rejestr umów cywilnoprawnych zawieranych przez dział projektów;
 • Rejestr znaków identyfikacyjnych.

Dział Rektorski

 • Rejestr wniosków do umów zlecenie
 • Rejestr porozumień o współpracy z podmiotami krajowymi.

Wydawnictwo

 • Rejestr wydawanych publikacji – Wydawnictwo SWWS
 • Rejestr wystawionych rachunków/faktur – Wydawnictwo SWWS
 • Rejestr umów o współpracy handlowej– Wydawnictwo SWWS
 • Rejestr umów o wykonanie korekty dla potrzeb Wydawnictwa SWWS
 • Rejestr umów o wykonanie recenzji monografii naukowych  dla potrzeb Wydawnictwa SWWS
 • Rejestr umów o wykonanie usług drukarskich dla potrzeb Wydawnictwa SWWS
 • Ewidencja rozdzielnika odbiorców publikacji
 • Ewidencja stanu ilościowego publikacji

Centralna Biblioteka Więziennictwa

 • Księgi inwentarzowe:
  • Działu I,
  • Działu II,
  • Działu S, oraz MD,
  • Czasopism,
  • Zbiorów audiowizualnych,
  • Prac doktorskich
  • Prac dyplomowych.
 • Rejestry:
  • rejestr przybytków,
  • rejestr ubytków,
  • czasopism,
  • zbiorów specjalnych,
  • darów,
  • wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • opłat za przetrzymanie materiałów bibliotecznych,
  • kwerend bibliotecznych.
 • Dzienniki:
  • korespondencyjny
  • ewidencji wyjść
 • Zeszyty:
  • zeszyt skontrum częściowego,
  • darów,
  • ubytków

Dział Projektów:

 • Rejestr wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych w projektach;
 • Rejestr umów, rachunków i faktur w projektach;

Dział Organizacji Kształcenia

 • Rejestr wydanych legitymacji studenckich,
 • Rejestr hologramów - Księga hologramów
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • Rejestr decyzji,
 • Ewidencja osób przyjętych na studia - Album studenta
 • Ewidencja osób przyjętych na studia podyplomowe- Album słuchacza
 • Ewidencja obecności studentów na zajęciach Dziennik zajęć.
 • Ewidencja obecności słuchaczy studiów na zajęciach listy obecności
 • Rejestr umów dot. uczestnictwa w projekcie na studiach podyplomowych na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza
 • Rejestr kół naukowych działających na terenie kampusu mundurowego SWWS
 • Rejestr osiągnięć naukowych pracowników N (rejestr prowadzony w systemie Science Wizard)
 • Ewidencja przygotowanych do publikacji do czasopism
 • Ewidencja artykułów naukowych.
 • Ewidencja realizowanych godzin dydaktycznych
 • Lista certyfikatów wydanych uczestnikom programu profilaktycznego „Korekta dla osadzonych” realizowanego jako kurs e-learningowy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Ewidencja wniosków o zawarcie umowy cywilnoprawnej

Pododdział Szkolny

 • Ewidencjonowanie wydawanego studentom umundurowania specjalnego.
 • Rejestrowanie uzyskanych dni wolnych przez studentów.
 • Książka wychodzących z pododdziału na przepustkę.

Dział Zabezpieczenia

 • Książka przebiegu służby dowódcy zmiany.
 • Książka przebiegu służby funkcjonariusza
 • Książka ewidencji wydanego uzbrojenia.
 • Książka przebiegu służby konwojowej.
 • Książka instruktażu dla konwojentów.
 • Książka poleceń dla dowódcy zmiany.
 • Książka wydanych kluczy specjalnych.
 • Książka wydanych kluczy zwykłych.
 • Książka depozytu broni.
 • Książka ruchu osób i pojazdów.
 • Książka rozkładu służby.
 • Książka meldunkowa.
 • Książka ewidencji osób korzystających ze strzelnicy.
 • Książka ewidencji uzbrojenia magazynu głównego.
 • Książka ewidencji numerowej uzbrojenia.
 • Książka ewidencji amunicji według lat i partii produkcji.
 • Książka kontroli uzbrojenia.
 • Ewidencja wydanych leków.
 • Książka udzielonej pomocy doraźnej w punkcie pielęgniarskim.

Dział Finansowy

 • Dziennik główny (rejestr dzienników) Książki druków ścisłego zarachowania Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ŚT) Ewidencja niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Rejestr przychodów PZ i rozchodów RW dokumentów magazynowych Rejestry VAT (sprzedaż, zakup, eksport, import, import usług vat należny)
 • Rejestr not odsetkowych
 • Rejestr wyciągów bankowych
 • Rejestr faktur zakupu
 • Rejestr faktur sprzedaży
 • Rejestr poleceń księgowania
 • Rejestr poleceń księgowania specjalnego
 • Rejestr WNT
 • Rejestr różnic kursowych
 • Rejestr rachunek korygujący zakup
 • Rejestr rachunek korygujący sprzedaż
 • Rejestr faktur do paragonu
 • Rejestr dokument specjalny sprzedaż

Dział Eksploatacji

 • Rejestr faktur zakupowych
 • Rejestr faktur sprzedaży
 • Rejestr postepowań podprogowych
 • Rejestr umów
 • Rejestr ewidencji odpadów
 • Rejestr wydawanych pokoi
 • Rejestr upoważnień do kierowania pojazdami służbowymi
 • Rejestr pojazdów
 • Rejestr ubezpieczeń pojazdów
 • Ewidencja elektroniczna - teczek mieszkaniowych
 • Rejestr wniosków o przyznanie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego lub domu
 • Rejestr wydanych decyzji w sprawach mieszkaniowych
 • Rejestr przyznanych pomocy finansowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 • Rejestr wniosków o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
 • Elektroniczny rejestr wydanych decyzji w sprawach mieszkaniowych
 • Elektroniczny rejestr wniosków o przyznanie równoważnika z tytułu braku mieszkania

Dział Inwestycji i Logistyki

 • Rejestr ewidencji pieczęci i stempli
 • Książki urządzeń podlegających badaniom Dozoru Technicznego (UDT)
 • Rejestr sprzętu pomieszczeniowego
 • Rejestr faktur 
 • Ewidencja elektroniczna - środków trwałych 
 • Ewidencja elektroniczna – lista Funkcjonariuszy
 • Ewidencja elektroniczna – lista Kadetów
 • Ewidencja elektroniczna teczek mundurowych Kadetów
 • Ewidencja elektroniczna – zasoby i ruchy magazynowe
 • Rejestr wydobytej wody
 • Ewidencja elektroniczna teczek mundurowych Funkcjonariuszy SWWS
 • Ewidencja elektroniczna wyposażenia
 • Rejestr postępowań podprogowych
 • Rejestr zawartych umów
 • Ewidencja elektroniczna narzędzi
 • Książki obiektów budowlanych
 • Ewidencja wydanych składników wyposażenia polowego oraz umundurowania
 • Elektroniczna ewidencja wypłat równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i czyszczenie chemiczne umundurowania
 • Rejestr ustalenia kosztów szkolenia

Dział Informatyki i Łączności

 • Rejestr faktur
 • Rejestr umów i postępowań podprogowych DIT
 • Ewidencja sprzętu komputerowego – system webowy HEVI

Dział Zamówień Publicznych

 • Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnych z PZP.
 • Rejestr umów zawartych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnych z PZP.
 • Rejestr planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnych z PZP,  realizowanych w ramach projektu NMF.
 • Rejestr postępowań o udzielenie zamówień podprogowych,  realizowanych w ramach projektu NMF.

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

 • Rejestr posiedzeń Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie,
 • Rejestr przedsięwzięć naukowo-badawczych (konferencji, seminariów naukowych, projektów realizowanych w Instytucie, ekspertyz),
 • Rejestr zawartych porozumień,
 • Rejestr hospitacji zajęć dydaktycznych.

Instytut Nauk Prawnych

 • Rejestr posiedzeń i protokołów Rady Instytutu

Instytut Badawczo-Rozwojowy

 • Rejestr posiedzeń naukowych,
 • Rejestr posiedzeń Rady Instytutu Badawczo-Rozwojowego.
 • Rejestr uchwał Rady Instytutu Badawczo-Rozwojowego;
 • Rejestr projektów realizowanych w Instytucie Badawczo-Rozwojowym

Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki

 • Ewidencja opublikowanych prac naukowych i popularno-naukowych pracowników Instytutu oraz innych osiągnięć badawczych;
 • Ewidencja arkuszy hospitacji zajęć;
 • Rejestr posiedzeń Rady Instytutu;
 • Rejestr protokołów i uchwał Rady Instytutu;

Centrum Badań Polityki Europejskiej

 • Wykaz ekspertyz i opinii
 • Rejestr umów cywilnoprawnych
 • Rejestr zamówień podprogowych

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SWWS
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:SWWS
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Drabik
Liczba odwiedzin:3210