Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwana dalej „KPA”, (Dz.U. z 2023 poz. 775, z późn. zm.).  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 poz. 902, z późn. zm.).

Skarga przesłana drogą elektroniczną powinna również zawierać w swojej treści adres pocztowy (Poczty Polskiej) do korespondencji, ponieważ tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź. Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@aws.edu.pl  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia. Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 § 1KPA: Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  Za datę, od której liczy się powyższy termin, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do AWS.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 § 1 KPA (skarga ponowna).

W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa 00-155, ul. Karmelicka 9) Rektor-Komendant lub wyznaczony Prorektor przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków we wtorki, w godz. 14:30-17:00.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SWWS
Data utworzenia:2022-03-09
Data publikacji:2022-03-09
Osoba sporządzająca dokument:SWWS
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Drabik
Liczba odwiedzin:3257