Przetwarzanie danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa. 

2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@aws.edu.pl

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem w następujący sposób: e-mail: iod@aws.edu.pl, pisemnie na adres siedziby administratora. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznawania wniosków, w tym o dostęp do informacji publicznej, wypełniania ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w zw. odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: 

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

2)      sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

3)      żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

4)      ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO, na zasadach określonych w art. 21 RODO; 

6)      przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; 

7)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wskazania danych kontaktowych, uniemożliwi przekazanie żądanej informacji.

 

Informacja o ograniczeniach w stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikających art. 24 b ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej:

1. Służba Więzienna w związku z realizacją zadań, o których mowa w art., 2 ust. 1, 2 i 2 b (ustawy o Służbie Więziennej), oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych i informacji o kandydatach do służby w Służbie Więziennej, pracownikach oraz funkcjonariuszach – w zakresie niezbędnym do realizacji postepowania kwalifikacyjnego oraz stosunku do pracy i służby w Służbie Więziennej.

2. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, następuje z wyłączeniem stosowania art. 13 ust. 1 lit. d i e oraz art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania.

3. Informacji dotyczących danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników nie udziela się na wniosek osób pozbawionych wolności lub innych podmiotów.

 

Ponadto w uzasadnionych przypadkach osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo:

1. Do usunięcia danych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku administratora wymagającego przetwarzania z mocy prawa, któremu polega administrator, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:swws
Data utworzenia:2022-03-11
Data publikacji:2022-03-11
Osoba sporządzająca dokument:swws
Osoba wprowadzająca dokument:Wojciech Drabik
Liczba odwiedzin:2390